Frågor & svar

Östersundslänken

Östersundslänken är en högkvalitativ kollektivtrafiklänk genom Östersunds mest centrala delar. Östersundslänken ska gå mellan Järnvägsstationen i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga punkter i staden. Målet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet av att byta buss för att nå viktiga knutpunkter och öka det kollektiva resandet.

Självklart! Både stads- och regionbussarna stannar vid nya ”Hållplats centrum”, som ska ligga vid Kyrkparken och Turistbyrån.

Precis som i dag beror det på var du står. Vid Hållplats centrum blir det till exempel möjligt att vänta inomhus, med service som både biljettförsäljning och toalett.  

Precis som i dag kan du fortsätta att köpa biljett via Länstrafikens app och hos ombud; till exempel Pressbyrån i Kärnan eller vid järnvägsstationen. Vid Hållplats centrum planerar vi också för resenärsutrymmen med bland annat biljettförsäljning.

Planen är inte att minska på Kyrkparken. Parken har ett stort kulturminnesvärde vilken även är belagt med skydd av Länsstyrelsen.

Kyrkgatan ska i första hand vara en kollektivtrafikgata, där vi satsar på förbättrad framkomlighet för bussar och därmed kortare restider. Men vi ska se över trafikföringen i resten av staden också – varje gata ska få ett tydligare syfte. Idag blandas buss, cykel, gång och biltrafik vilket ger en försämrad framkomlighet. Det är också säkrare att dela upp trafikslagen.

Självklart kan de som bor längs Kyrkgatan även fortsättningsvis ta bilen till sina hus eller garage. I anslutning till Hållplats centrum byggs det dessutom särskilda platser där taxi och privatbilar kan hämta och lämna resenärer.

Nej, vi planerar inte för att bygga något resecentrum.

Östersundslänken innebär att linjesträckningarna förändras något, därför kan mindre tidsmässiga justeringar behövas på vissa avgångar. Fler turer än i dag kommer att gå till sjukhuset och järnvägsstationen. Vi jobbar just nu med planeringen av trafiken och mer information kommer längre fram.

Trygghet är ett fokusområde för den nya lösningen. Vi har dialog med Destination Östersund och planerar för att hur vi ska kunna göra Kyrkgatan och hållplatserna längs Östersundslänken trygga. Det handlar bland annat om utformningen av väntutrymmen, belysning och kameraövervakning.

Tillgängligheten är naturligtvis jätteviktig. Vi jobbar utifrån Östersunds kommuns tillgänglighetsstrategi ”Östersund för alla” och har dialog och samråd med olika aktörer inom tillgänglighet. Vi har definitivt med tillgänglighetsperspektivet i planeringen av Östersundslänken, ett konkret exempel är att vi planerar för fasta hållplatslägen vilket gör det enkelt för alla att veta varifrån bussen går.

Cirka 20 parkeringsplatser längs Kyrkgatan försvinner. Det kan ställas i relation till att det finns cirka 2000 parkeringsplatser i centrala stan, med en beläggningsgrad på cirka 60 procent.

I parallella projekt jobbar vi också med att utveckla parkeringsplatser i centrum. Men det är även viktigt att skapa en attraktiv kollektivtrafik, liksom cykel- och gångmöjligheter – så att de som har nära till centrum ska kunna lämna bilen hemma. Detta kan lätta på parkeringstrycket rejält och därmed öka möjligheten för de som verkligen behöver bilen att hitta centrala parkeringsplatser. Hela projektet är ett led i att klara målsättningen om ett fossilfritt 2030, vilket är förankrat både i Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen har ansvaret för tidtabellsplanering, trafikinformation och biljettförsäljning. Östersunds kommun har ansvaret för hållplatsmiljöer, parkeringar, trafiksäkerhet, gator och vägar.

Stadsbussarna kommer till största delen att fungera som vanligt, men vissa perioder kan det eventuellt förekomma störningar. Mer information kommer när det närmar sig byggstart.

Gustav III:s torg
Frågor och svar från Samrådsmötet den 27 april.
Den nya detaljplanen upphävdes av Mark- och miljödomstolen och är därför inte längre aktuell.

Publika ytor innebär allmänna ytor. Det syftar både till lokaler som riktar sig till allmänheten (exempelvis butiker, restauranger, bank, teater etcetera) och till allmänna ytor utomhus (som torg, parker, lekplatser etcetera).

Biblioteket är en ovanligt låg byggnad i staden vilket i sig gör att den utmärker sig. Den har också ett förrum framför sig vilket ger distans till andra byggnader, både befintliga och tillkommande. Det föreslagna hotellet planeras som minst på ett avstånd om 40 meter från biblioteket. De nya byggnaderna kommer även att ha en annan typ av arkitektur vilket gör att biblioteket kommer att stå ut i sin egen särart. Samhällsbyggnad ser inte någon risk att ny föreslagen bebyggelse kommer att dominera över biblioteket genom sin höjd.

Detaljplanen reglerar en hög kvalitetsnivå på byggnaderna och detaljplanen är juridiskt bindande. Bygglov kommer att följa upp att överenskomna kvalitetskrav efterföljs.

Det har varit en sammanvägande process där nivå av exploatering har vägts mot kulturmiljövärden, en god helhetsmiljö samt att allmänna ytor är en viktig del i projektet. Projektet har vridits och vänts på många gånger utifrån att ingen av nämnda aspekter ska vara viktigare än någon annan.

Det pågår inget planarbete för detta i nuläget. Den ansats trafikutredningen haft kring Östersundslänken, det vill säga det kollektivtrafikstråk som ska knyta samman norr till söder genom staden via ett antal målpunkter/hållplatser, tog upp bussgata genom Österängsparken som ett förslag. I dagsläget, då vi arbetar med etapp 1 det vill säga den centralt placerade terminalen/hållplatsen, har denna fråga inte berörts. Men vi vet att Österängsparken är en otroligt viktig och känslig miljö, varför denna fråga i kommande etapper måste genomgå noggranna analyser. I övrigt angående frågan om resecentrum vid järnvägsstationen se svar på fråga 2.

Allmänna frågor angående Gustav III:s torg

Gustav III:s torg kommer att genomgå en stor omvandling som ger förutsättningar för att utveckla och stärka en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö. Inom området kommer det att byggas bostäder, kontor och kommersiella lokaler, men också skapas nya offentliga stadsrum, stråk och platser.

Detaljplanen reglerar en varierad bebyggelse där varje byggnad ska ges ett eget uttryck vad gäller material, färg och takutformning. Bebyggelsen är två till sex våningar hög och kommer att trappas upp med stadens lutning, från väst till öst. I Artillerigatans förlängning kommer ett öppet stråk genom planområdet att skapas vilket underlättar rörelse mellan Campus och stadskärnan. Klicka här för att se alla planhandlingar.

För att utveckla Östersund och öka stadens attraktionskraft och att utveckla möjligheten till ett hållbart resande med hänsyn till våra nya rörelsemönster och nya flöden för trafik. 

Det gör vi genom att förvandla torget till ett kvarter och samlingsplats för boende, arbete och umgänge med ett naturligt och öppet flöde från stadens olika delar. Vi skapar också ett nytt, modernt och tillgängligt resande – ett stråk med liv och rörelse där stadens målpunkter effektivt kan nås samt med en naturlig anknytning till centralstation och tågförbindelser. 

Utvecklingen av Gustav lll Torg kommer att bidra till ett ökat intresse för företag att etablera sig, befintliga företag att expandera, boende att kunna flytta till centrala stan, besökare och stads- och länsborna att vara del av det nya. Då ter vi och tar tillvara de trender som råder kring urbanisering; inflyttning och tillväxt.  

Initiativet till utvecklingen av Gustav lll Torg är taget av Östersunds kommun och Diös utifrån en vilja att stärka, utveckla och ta ansvar för Östersunds stadskärna. 

Nya Gustav III:s torg ska innehålla hotell, kontor, kommersiella ytor/handel, bostäder och öppna ytor för allmänheten/för naturliga flöden. Det är Diös som fått markanvisning för området, d v s rätten att tillsammans med kommunen påbörja planarbete med syfte att utveckla ett helt nytt kvarter.

Kommunen och Diös kommer ha en gemensam samverkansprocess för att driva planarbetet framåt. Samverkansgruppen består av representanter från Östersunds kommun, från Diös och konsulter. I markanvisningsavtalet för Gustav lll Torg, står det tydligt att Diös ej ska utveckla 100% själva. Andra aktörer kommer att bjudas in i ett senare skede.  

Enligt den första planen skulle hållplatsbygget i centrum inledas under våren 2022. Detaljplanen är beslutad av kommunstyrelsen, men har överklagats. Ärendet ligger just nu hos mark- och miljödomstolen och besked väntas tidigast under försommaren 2022.