Frågor & svar

Östersundslänken

Östersundslänken är en högkvalitativ kollektivtrafiklänk genom Östersunds mest centrala delar. Östersundslänken ska gå mellan Järnvägsstationen i söder och Jamtli i norr, via Kyrkgatan. Länken knyter ihop olika trafikslag och viktiga punkter i staden. Målet är att skapa en trygg och trevlig miljö för resenärer, minska behovet av att byta buss för att nå viktiga knutpunkter och öka det kollektiva resandet.

Självklart! Både stads- och regionbussarna stannar vid nya ”Hållplats centrum”, som ska ligga vid Kyrkparken och Turistbyrån.

Precis som i dag beror det på var du står. Vid Hållplats centrum blir det till exempel möjligt att vänta inomhus, med service som både biljettförsäljning och toalett.  

Precis som i dag kan du fortsätta att köpa biljett via Länstrafikens app och hos ombud; till exempel Pressbyrån i Kärnan eller vid järnvägsstationen. Vid Hållplats centrum planerar vi också för resenärsutrymmen med bland annat biljettförsäljning.

Planen är inte att minska på Kyrkparken. Parken har ett stort kulturminnesvärde vilken även är belagt med skydd av Länsstyrelsen.

Kyrkgatan ska i första hand vara en kollektivtrafikgata, där vi satsar på förbättrad framkomlighet för bussar och därmed kortare restider. Men vi ska se över trafikföringen i resten av staden också – varje gata ska få ett tydligare syfte. Idag blandas buss, cykel, gång och biltrafik vilket ger en försämrad framkomlighet. Det är också säkrare att dela upp trafikslagen.

Självklart kan de som bor längs Kyrkgatan även fortsättningsvis ta bilen till sina hus eller garage. I anslutning till Hållplats centrum byggs det dessutom särskilda platser där taxi och privatbilar kan hämta och lämna resenärer.

Nej, vi planerar inte för att bygga något resecentrum.

Östersundslänken innebär att linjesträckningarna förändras något, därför kan mindre tidsmässiga justeringar behövas på vissa avgångar. Fler turer än i dag kommer att gå till sjukhuset och järnvägsstationen. Vi jobbar just nu med planeringen av trafiken och mer information kommer längre fram.

Trygghet är ett fokusområde för den nya lösningen. Vi har dialog med Destination Östersund och planerar för att hur vi ska kunna göra Kyrkgatan och hållplatserna längs Östersundslänken trygga. Det handlar bland annat om utformningen av väntutrymmen, belysning och kameraövervakning.

Tillgängligheten är naturligtvis jätteviktig. Vi jobbar utifrån Östersunds kommuns tillgänglighetsstrategi ”Östersund för alla” och har dialog och samråd med olika aktörer inom tillgänglighet. Vi har definitivt med tillgänglighetsperspektivet i planeringen av Östersundslänken, ett konkret exempel är att vi planerar för fasta hållplatslägen vilket gör det enkelt för alla att veta varifrån bussen går.

Cirka 20 parkeringsplatser längs Kyrkgatan försvinner. Det kan ställas i relation till att det finns cirka 2000 parkeringsplatser i centrala stan, med en beläggningsgrad på cirka 60 procent.

I parallella projekt jobbar vi också med att utveckla parkeringsplatser i centrum. Men det är även viktigt att skapa en attraktiv kollektivtrafik, liksom cykel- och gångmöjligheter – så att de som har nära till centrum ska kunna lämna bilen hemma. Detta kan lätta på parkeringstrycket rejält och därmed öka möjligheten för de som verkligen behöver bilen att hitta centrala parkeringsplatser. Hela projektet är ett led i att klara målsättningen om ett fossilfritt 2030, vilket är förankrat både i Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen har ansvaret för tidtabellsplanering, trafikinformation och biljettförsäljning. Östersunds kommun har ansvaret för hållplatsmiljöer, parkeringar, trafiksäkerhet, gator och vägar.

Stadsbussarna kommer till största delen att fungera som vanligt, men vissa perioder kan det eventuellt förekomma störningar. Mer information kommer när det närmar sig byggstart.

Nej, i dagsläget planeras Östersundslänken utan att GIII finns med i den direkta projekteringen.