Galleri

Den nya detaljplanen upphävdes av Mark- och miljödomstolen. Skisser samt montage i galleriet är därför inte längre aktuella.

2020-04-16T14:16:11+00:00

Marknad på Nytorget, nuvarande Gustav III:s torg

Marknad på Nytorget, nuvarande Gustav III:s torg, omkring 1905.

Bild: Östersunds historia, JAMTLI

2020-04-16T14:17:25+00:00

Gustav III:s torg 1940-1955

Sedan början av 30-talet har Gustav III:s torg varit centrum för Östersunds busstrafik till den omgivande landsbygden.

Bild: Östersunds historia, JAMTLI 

2020-04-16T14:22:02+00:00

Flygfoto över Gustav III:s torg från ca 1949 – 1950

Nytorget ändrade år 1928 namn till Gustav III:s torg för att minna om stadens grundare. Nytorget har sedan 1800-talets senare hälft varit en plats för marknader, nöjen, demonstrationer och möten. Kreaturshandel, samt månatliga marknader, har inneburit att torget även har kallats både Kotorget och Månadsmötet i folkmun.

Källa: Riksantikvarieämbetet
Bildbeteckning:
ac00085 

2020-04-16T14:19:58+00:00

Östersunds stadsiluett på 1920-talet

Stadsplanen för Östersund har växt fram i fem olika etapper; från år 1788 fram till 1881. Gustav III:s torg ingår i den tredje stadsplanen, från år 1864, där kvarteret Nytorget undantogs från bebyggelse.

Bildbeteckning: ac00044
Källa: Riksantikvarieämbetet.

2021-03-08T17:18:45+00:00

Vy över Kyrkgatan

Vy över Kyrkgatan sett från norr mot söder. Hotellet i norra kvarteret, den nya torgbildningen och trappan, samt södra kvarteret med föreslaget ”orangeri” och bostadsbebyggelse med publika bottenvåningar.   

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

2021-03-08T17:11:05+00:00

Vy över Thoméegränd

Vy över Thoméegränd sett från väster, nära uppfarten till Mittpunktens garage. Det södra kvarteret inom planområdet till vänster i bild. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

2021-03-08T14:53:49+00:00

Vy över Kyrkgatan / Thoméegränd

Vy över Kyrkgatan / Thoméegränd sett från söder mot norr. Södra kvarterets föreslagna bostadshus med publika lokaler i gatuplan närmast till höger i bilden.   

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

2021-03-08T14:24:53+00:00

Fasadskiss Kyrkgatan

Från vänster till höger syns Hamngatan, norra kvarteret med hotellbyggnad, södra kvarteret med orangeri och bostadsbyggnader samt Thoméegränd. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

2021-03-08T14:40:16+00:00

Fasadskiss Rådhusgatan

Från vänster till höger syns Gamla teatern, Thoméegränd, södra kvarteret med kontorsbyggnaden, norra kvarteret med hotellbyggnaden samt Magistern 5. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg. 

2021-03-08T14:31:46+00:00

Fasadskiss Thomeegränd

Från vänster till höger syns Kyrkgatan, södra kvarteret med bostadsbyggnader, kontorshus samt Rådhusgatan. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg 

2020-04-17T13:02:42+00:00

Siluett från gångbron mot badhusparken

Fotomontage av den nya bebyggelsen sedd från gångbron mot Frösön. Byggnaderna är här färgsatta med exempel av de kulörer som finns beskrivna i kvalitetsprogrammet. 

Bild: Krook & Tjäder/Kjellander Sjöberg