“Det handlar om målmedveten
grön stadsplanering”

På Teknisk förvaltning pågår arbetet med den nya Östersundslänken för fullt. Byggprojektledarna jobbar sida vid sida med experter inom stadsmiljö, klimat, hållbart resande och tillgänglighet för att skapa en så bra helhetslösning som möjligt – för både människa och miljö.

– Det är lätt att tro att Östersundslänken bara handlar om att bussen ska ta en ny väg genom stan, men vi har ett betydligt bredare perspektiv än så. Vårt uppdrag handlar om att skapa ett grönt och hållbart Östersund för alla, berättar David Olsson, byggprojektledare på kommunen.

Målet: Ett ännu grönare Östersund
David och hans kollegor jobbar med att ta fram en lösning som blir bra för individen, för stadsmiljön och för klimatet. De tar tillvara de gröna värden som finns i staden idag i arbetet med att skapa något ännu bättre. Målbilden är ett ännu grönare Östersund. Han ger några exempel;

  • Busshållplatsernas väderskydd kommer att ha sedumtak, för att få in mer grönska i stadens centrala delar. Flera väderskydd kommer också att smyckas med en växtspaljé.

  • Regnvattnet som faller på väderskyddens tak, och vattnet som rinner längs vägen, kommer att ledas ner i växtbäddarna. På så sätt renas dagvattnet och får en bättre kvalitet innan det rinner ner i Storsjön.

  • Några av de träd som idag bildar en allé på Kyrkgatan kommer eventuellt att flyttas till Rådhusgatan och Färjemansleden för att förlänga och knyta ihop de alléer som finns där. (Förutsatt att ny dispens ges av Länsstyrelsen.)

  • Nya träd kommer att planteras i delar av centrum som behöver mer grönska. Den totala grönytan i Centrala Östersund kommer alltså att öka.

För ett tillgängligt och hållbart resande
Östersunds kommun har ett klimatmål om ett fossilfritt Östersund 2030. I kommunens klimatstrategi konstateras att färdmedelsfördelningen behöver ändras, med en minskad biltrafik och stora satsningar inom trafiksystemet för att öka förutsättningarna att åka kollektivt, gå och cykla.

Den kollektivtrafik som finns idag är dock inte anpassad efter Östersunds ständigt ökande befolkning. Genom att bygga Östersundlänken kommer busstrafiken att förnyas på ett sätt som möter stadsinvånarnas behov. Förutom att det blir enklare att resa mellan stadens olika delar bli också de nya busshållplatserna betydligt mer tillgängliga.

– Vi ska bygga ett Östersund för alla. I och med Östersundlänken får vi en fantastisk möjlighet att både underlätta resandet och bygga nya hållplatser som möter dagens krav på tillgänglighet.

Helhetsbilden viktigast av allt
David betonar hur viktigt det är att inte fastna i detaljer, utan att lyfta blicken och se helhetsbilden, i den här typen av projekt. Bara då kan slutresultatet bli både en bättre kollektivtrafik och ett grönare och mer hållbart Östersund.

– Vi har sett att det finns ett stort intresse för Östersundslänken och de planerade åtgärderna till följd av ombyggnationen av Kyrkgatan. Därför är det viktigt att förtydliga hur vi arbetar med hållbarhet och gröna strukturer ur ett bredare perspektiv.

– Det är lätt att fokusera på de negativa förändringarna, som att vissa träd flyttas. Men sanningen är att innerstaden kommer att bli grönare. Alla vi som jobbar med Östersundlänken har samma mål; att göra Östersund ännu bättre!

Utdrag från Östersunds
kommuns klimatstrategi:

Östersunds kommun har antagit en klimatstrategi, med fokus att minska klimatpåverkande utsläpp och bli fossilbränslefria och energieffektiva till år 2030.

Ett av åtta strategiska utvecklingsområdena är ”Skapa hållbara och energieffektiva resor och transporter”. Den största andelen av utsläppen i Östersunds kommun som organisation och som geografiskt område kommer från transportsektorn.

Det kommer inte enbart att räcka med ny teknik och nya bränslen, det kommer även att krävas en ändrad färdmedelsfördelning. Trafikverket bedömer att det för personresorna i en genomsnittlig kommun innebär att biltrafiken måste minska med 10 – 20 procent jämfört med 2010 och med 30 procent år 2030 om förväntad befolknings- och trafikökning inräknas. Trafiksystemets utformning har stor betydelse för om vi kan nå klimatmålen i Östersund och en ändrad fördmedelsfördelning kan innebära minskade samhällskostnader och skapa förutsättningar för en förbättrad folkhälsa. Därför behöver kommunen satsa stora resurser inom det här området för att öka förutsättningarna för att åka kollektivt, gå och cykla.

En övergripande målbild bör antas om en förändrad färdmedelsfördelning i Östersunds tätort. Målsättningen till 2030 bör vara en fördelning där andel bil är 40 procent cykel och gång är 40 procent och kollektivtrafik är 20 procent. Enligt en HEAT-studie utförd av Trivector kan det bli en samhällsekonomisk vinst på 95 – 137 miljoner kronor årligen och 497 ton koldioxidekvivalenter sparas om andelen kollektivtrafik, gång och cykel ökar från dagens cirka 37 procent till 60 procent. Även jämställdhetsaspekter och trafiksäkerhet skulle främjas.